Odborné semináre

Séria odborných seminárov, ktoré sa konali v rámci projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Židovská škola 6.,19. mája a 7.júna 2022 v Levickej synagóge, boli určené pre pedagógov základných a stredných škôl v okrese Levice. Cieľom seminárov, realizovaných najmä  učiteľom s aprobáciou dejepis, občianska výchova, etická výchova, bolo v troch sériách seminárov predstaviť nové možnosti a najmä metodicky správne usmerniť pedagógov, vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, poznatkov a podpory odstraňovať prejavy extrémizmu a predsudkov v školskom prostredí a medzi mladými ľuďmi. 

Prednášajúcimi boli : PhDr. Stanislav Mičev, PhD, Mgr. Lucia Sotáková, PhD., Mgr. Katarína Ristveyová, odborní pracovníci z Múzea SNP v Banskej Bystrici, s ktorým sme nadviazali spoluprácu.

Témy jednotlivých prednášok: Terminológia fašizmu a nacizmu, Holokaust na arbitrážnom území a v Leviciach, Vzdelávanie o holokauste – teoretické východiská a prax

Názory a postoje mladých ľudí vo veľkej miere formuje a ovplyvňuje rodina, škola, rovesníci
a médiá. Úlohou školy, rodiny, ale aj celej spoločnosti je ukázať mladým ľuďom nebezpečenstvo, ktoré extrémizmus predstavuje. Deti a mládež by sa mali naučiť rozpoznať kritiku politických rozhodnutí od nebezpečných prejavov extrémizmu, založenú na potláčaní ľudských práv určitých skupín a pokusov o nastolenie nového poriadku, ktorého pravidlá nekorešpondujú s princípmi demokracie.

Sme veľmi radi, že do série prednášok a otvorených diskusií sa zapojili učitelia z 13 škôl nášho okresu. Tak aj vďaka Grantom EHP a Nórska môžeme napomáhať k zmene postojov intolerancie voči menšinám či už etnickým, náboženským, sociálnym.